Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaawakened awakened
5352 5b05
6102 9e3b
Reposted fromMorocco Morocco viapsychedelix psychedelix
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark viahasandra hasandra
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaszydera szydera
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty

August 05 2018

Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
4839 74d5 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaWlodara Wlodara
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
7450 10bf 500
1338 af93 500
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viaepidemic epidemic
2962 0ce9
Reposted from0 0 viairmelin irmelin
2383 7852 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
2557 242a
Reposted frompsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl